Waxö Omsorg

 

 

Waxö Omsorg grundar verksamheten på de fem hörnstenarna:

 • Värdegrund
 • Verksamhetsmål
 • Mål för ett gott boende
 • Mål för daglig verksamhet
 • Mål för personal

 

Waxö Omsorgs värdegrund

 • Alla människor har lika värde
 • All verksamhet bygger på respekt för den enskilde individens självbestämmande, integritet och rätt till makt över sitt eget liv

 

Waxö Omsorgs verksamhetsmål

 • Följa gällande lagstiftning gentemot omsorgstagare såväl som personal
 • Följa gällande avtal gentemot kommuner och fackliga organisationer
 • Följa bolagsordningens syfte
 • Genomföra Waxö Omsorgs arbetsmiljö-, miljö-, löne- och personal policy
 • Genomföra Waxö Omsorgs systematiska kvalitetsarbete
 • Följa och genomföra riktlinjer, förhållningssätt och ansvar enligt Verksamhetspärmen
 • Följa och genomföra riktlinjer, förhållningssätt och ansvar enligt Omsorgspärmen
 • I all verksamhet utgå från Waxö Omsorgs värdegrund

 

Mål för ett gott boende

 • Att omsorgstagaren bestämmer i sitt liv
 • Att omsorgstagaren bestämmer i sin lägenhet
 • Att omsorgstagaren känner sig trygg i sitt boende
 • Att personalen respekterar omsorgstagarens vilja
 • Att omsorgstagarens får det stöd hon/han önskar för att planera sin vardag
 • Att omsorgstagaren får det stöd hon/han önskar för att köpa de saker hon/han vill
 • Att omsorgstagaren får det stöd hon/han önskar för att göra roliga saker
 • Att omsorgstagaren får det stöd han/hon önskar för att utföra sina hushållssysslor
 • Att omsorgstagaren väljer vilka hon/han vill umgås med

 

Mål för daglig verksamhet

 • Att omsorgstagaren vet vilka funktioner och vilket ansvar personer på daglig verksamhet har
 • Att omsorgstagaren vet vad han ska göra och vad som kommer att hända
 • Att omsorgstagaren är delaktig i beslut som rör honom/henne
 • Att omsorgstagaren har bra arbete/aktiviteter
 • Att omsorgstagaren har bra miljö
 • Att omsorgstagaren får det stöd han/hon behöver
 • Att omsorgstagarens kommunikation förstås och efterfrågas
 • Att omsorgstagaren har bra omvårdnad och hjälpmedel
 • Att omsorgstagaren får bra och god mat
 • Att omsorgstagaren har gott samspel med andra
 • Att omsorgstagarens arbete/aktivitet är en del i samhället
 • Att omsorgstagarens har bra personal

 

Mål för personal

Waxö Omsorgs personalpolicy ser till personalens sociala helhet. Detta gör vi genom tydlighet i vår målsättning inom områdena som framgår i vår personalenkät.

Målen är samlade under följande rubriker:

 • Arbetet
 • Förändringar
 • Relationer
 • Utbildning och kompetens
 • Beslut och ansvar

 

Waxö Omsorgs organisation utgår från SLA,  Systematiskt Lednings Arbete

 

Waxö Omsorgs ledningssystem skall verka för att:

 • LSS, Socialstyrelsens (IVO) föreskrifter och delar av socialtjänstlagen följs
 • Waxö Omsorgs mål genomförs
 • Waxö Omsorgs etik följs
 • Waxö Omsorgs bolagsordning följs

 

Waxö Omsorgs beslut tas av den person som är ansvarig för det beslutet berör (berör det omsorgstagare så äger de beslutet själva vilket innebär att ansvarig personal genomför).

Ansvarsfördeningen är enligt följande: 

 • Styrelsen ansvarar för att de lagar, förordningar och föresrifter som gäller för att genomföra insatsen, boende och daglig verksamhet, följs
 • Verkställande direktören, vd, ansvarar övergripande för hela verksamheten
 • Verksamhetschefen, vc, är ansvarig för allt på en eller flera verksamheter
 • Kontaktmannen, km, på boendet är ansvarig för en till flera omsorgstagare
 • Kontaktpersonalen, kp, på dagligverksamhet är ansvarig för en till flera omsorgstagare

 

Waxö Omsorgs miljöarbete bidrar till att vi lämnar efter oss en jord till världens barn och barnbarn som går att leva på,
med frisk luft, rent vatten och fungerande kretslopp, där alla rättvist får del av jordens resurser

 

Vi gör det genom att:

 • Följa gällande lagar och förordningar, globalt och lokalt
 • Återvinna och återanvända enligt uppsatta mål
 • Alla inköp görs enligt det mest miljövänliga alternativet.
 • Kontinuerligt utbilda personal och omsorgstagare
 • Utföra energibesparande åtgärder enligt plan
 • Ta del av det naturliga i naturen

 

Waxö Omsorg gör aktiva val för människan och miljön – idag och i framtiden.

 

Waxö Omsorgs AB har en tydligt utarbetad värdegrund och utgår från den humanistiska människosynen, allas lika värde.

Varje verksamhet och personal har en genomförandeplan med tydliga mål och förväntningar nedskrivna. Dessa revideras och följs upp regelbundet.

Waxö Omsorgs personalpolicy ser till personalens sociala helhet.

Detta gör vi genom tydlighet i vår målsättning inom områdena som framgår i vår personalenkät.

 

Målen är samlade under följande rubriker

 • Arbetet
 • Förändringar
 • Relationer
 • Utbildning och kompetens
 • Beslut och ansvar

 

Arbetet

Tydlighet och trygghet i arbetet uppnås genom att all personal är anställd inom Waxö Omsorg och all introduktion och informationshantering är uppbyggd på samma sätt för alla verksamheter.

Detta ger en stor möjlighet att pröva på, eller, att arbeta på fler/olika verksamheter inom Waxö Omsorgs AB. Personal ges regelbundet möjligheter att relatera den egna arbetsinsatsen till uppsatta mål genom väl utarbetade rutiner för träffar och kvalitetssäkring genom en årlig anonym enkät.

 

Förändringar

Varje verksamhet och personal har tydligt satta mål. Målen tydliggörs i respektive genomförandeplan. På så sätt ges det möjlighet att följa påbörjade förändringar samt att framföra nya förslag och önskemål.

Varje enhet har en personalrepresentant som representerar enheten och har som uppgift att samla den enskilda personalens tankar, önskemål och förslag inom specifika områden samt att förmedla dessa vidare till Vd på personalrepresentantsträffarna.

 

Relationer

Waxö Omsorgs AB står för ett lösningsfokuserat arbetssätt vilket medför att man alltid utgår från framsteg, det som fungerar och bygger vidare på det. Det öppnar för flexibilitet och stor möjlighet att se olika lösningar. I detta arbete har Gfp-P stor betydelse.

Övriga redskap som erbjuds för detta arbete är; friskvård, Cooperation kurser, krishantering i speciella fall. Waxö Omsorgs AB arbetar kontinuerligt med etiska frågor bland annat kring förhållningssätt och bemötande.

 

Utbildning och kompetens

Waxö Omsorgs AB har en väl uppbyggd internutbildning för att personal ska få kunskap och utveckling

Möjligheter ges att utveckla idéer samt att pröva nya arbetsuppgifter och ansvarsuppgifter. Genom kontinuerlig revidering av Gfp-P bevaras idéer och kompetens för att vid tillfälle eventuellt förverkligas.

 

Beslut och ansvar

För att kunna känna trygghet i sitt arbete finns det som gäller i Waxö Omsorgs AB sammanfattat i Verksamhetspärmen generell, VPG.

Organisationen och ansvarsområdena är klart definierade i VPG. Det som står i den gäller. All nyanställd personal får tillfälle att gå Utgångspunkten där denna pärm introduceras.

 

Kollektivavtal

Waxö Omsorg har kollektivavtal med parter enligt Vård och Omsorgsavtalet, Svenska Kommunalarbetareförbundet Kommunal.

Waxö Omsorg är medlem i Sobona.

 

Waxö Omsorg har en klart uttalad arbetsmiljöpolicy, som väl anknyter till företagets verksamhetsidé:

"All personal ska trivas och utvecklas i sitt arbete, det vill säga; ha en god fysisk och psykisk arbetsmiljö"

 

All personal får information om arbetsplatsens ekonomi och vilka krav som ställs från arbetstagare, god man och kommun. Personalen ges möjlighet att diskutera, förstå och påverka sitt arbete samt ta beslut i egna ansvarsområden. Detta ger varje personal möjlighet till kontroll över sitt eget arbete. Förväntningar och krav på den enskilde personalen är tydliga och upprättas i samarbete med denne. Arbetsplatsen har en väl utvecklad delegation av ansvar och beslut.

 

Ansvar

Ansvaret för en god arbetsmiljö är gemensamt för arbetsgivare och personal. Var och en tar ansvar för sina arbetsuppgifter och tar upp med berörd person eller med arbetsgivare  vid ej utfört arbete.Vid eventuell arbetsmiljöbrist är ansvaret att åtgärda direkt och/eller ta upp det med arbetsgivare. Ansvaret vid våld eller hot om våld finns nedskrivet i särskild instruktion på varje arbetsplats.

 

Organisationen

Varje arbetsplats har träffar då arbetsmiljöfrågor tas upp. Varje personal har genomförandeplansträff med verksamhetschefen då den enskildes arbetsmiljö tas upp. När akuta arbetsmiljöbrister uppstår ska berörda ta upp det med arbetsgivaren och/eller skyddsombudet. Skyddsrond genomförs på alla arbetsplatser en gång per år.

 

Socialt

Att känna sig trygg med sina arbetskamrater är viktigt för en god arbetsmiljö.  Arbetsgivaren uppmuntrar till gemensamma personalaktiviteter utanför arbetet, till exempel friskvård, middagar på restaurang, teater och gemensamma fester med personalens familjer. Planeringsdagar och möten är upplagda så att personal möts i nya och utvecklande konstellationer, exempelvis grupparbeten, projekt och praktiska uppgifter.

 

Förhållningssätt

En av Waxö Omsorgs grundtankar är att varje människa har en unik erfarenhet och möjlighet till utveckling. Personalen utvecklas i sitt arbete genom stöd i form av utbildning, handledning och återkoppling. Problem löses genom att omvandla dessa till önskemål baserad på en lösningsfokuserad metodik.

 

Lagar och avtal

Waxö Omsorg följer arbetsmiljölagen, arbetstidslagen och har avtal med olika personalorganisationer. Dessa lagar och avtal är de grunder som hela vårt arbetsmiljöarbete vilar på.

 

Viljeinriktning

Att skapa och upprätthålla en arbetsmiljö så tillfredsställande att medarbetarna upplever trivsel och känner sig betydelsefulla i genomförandet av våra gemensamma arbetsuppgifter.

 

Mål

Att nå så goda arbetsmiljöförhållanden att medarbetarna kan känna trygghet och trivsel. Mångsidighet i arbetsuppgifterna är en bra förutsättning för motivation.

Möjlighet för medarbetarna att erhålla helhetssyn över verksamheten och dess övergripande målsättning, därmed ges möjlighet till insikt om arbetets betydelse för omsorgstagarna.

Att minimera tunga lyft och obekväma arbetsmoment samt att ge medarbetarna möjlighet till variation i arbetsuppgifterna.

Vidta åtgärder som är tekniskt och ekonomiskt möjliga i syfte att underlätta och förenkla utförandet av olika arbetsmoment.

 

Medel

Ge medarbetarna stor frihet att utföra den egna arbetsuppgiften, så självständigt som möjligt, under personligt ansvar. Att kontinuerligt få återkoppling, med andra ord, erhålla kunskap om resultatet av den egna arbetsinsatsen och dess betydelse för verksamheten.

Att i samråd och samverkan med ledningen besluta att avsätta ekonomiska resurser för utveckling av arbetssituationen i form av utbildning, liksom förbättringar av den fysiska och psykiska arbetsmiljön.

 

Waxö Omsorgs AB


Waxö Omsorg är ett litet privat omsorgsföretag som erbjuder god kvalitét i stöd, service och omvårdnad till vuxna personer med kognitiva- och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och personer med förvärvad hjärnskada

Waxö Omsorgs AB startades av Rolf Linnér 1993 och de anställda erbjöds att bli delägare. Syftet var att kunna utveckla en god omsorg åt omsorgstagarna och ett gott arbete åt personalen genom att driva verksamheten själva på entreprenad åt Vaxholms stad.

I och med verksamhetens övergång från Landstinget till Kommunen den 1 januari 1994 erbjöds Vaxholms stad av Waxö Omsorg att ta över driften av verksamheten genom att de tar över det entraprenadavtal som Waxö Omsorg tidigare hade med landstinget.

Verksamheten består då 1994 av två boenden med tolv omsorgstagare, två dagliga verksamheter med arton omsorgstagare och nitton personal anställda.

 

1997 - utvidgas verksamheten genom att ett boende för särskilt stöd och service startas i Solna, Centrumslingan, före detta Backebo. Fem plus fem lägenheter.

1998 - startar Waxö Omsorg sin första dagliga verksamhet i Solna, Drakens ateljé, fem omsorgstagare och tre personal.

1999 - skriver Waxö Omsorg ett entreprenadavtal med Solna stad om att driva Solna Dagliga verksamheter, tjugo omsorgstagare och nio personal.

2000 - skriver Waxö Omsorg ett entreprenadavtal med Solna stad för personer med förvärvad hjärnskada, tio omsorgstagare och fem personal, Lilla Ateljén.

2000 - skriver Waxö Omsorg ett entreprenadavtal med Nacka kommun för att driva daglig verksamhet i Nacka, Väveriet, nuvarande Studion, med femton omsorgstagare och fem personal.

2002 - skriver Waxö Omsorg ytterligare ett entreprenadavtal med Nacka kommun för att driva daglig verksamhet i Nacka, Björken och Alphyddan, nuvarande Pappret, med tio omsorgstagare och två personal.

2003 - startar Waxö Omsorg ett eget gruppboende i Solna, Storgatan, med sex omsorgstagare och nio personal.

2003 - startar Waxö Omsorg även en egen dagligverksamhet i Solna, Vingen, med femton omsorgstagare och tre personal.

2005 - flyttar Solna dagliga verksamhet in i Waxö Omsorgs egna lokaler i Solna, Huvudsta.

2006 - flyttar Lilla Ateljén flyttar in i egna lokaler i Solna, Huvudsta.

2007 - avslutar Waxö Omsorg sitt engagemang i Vaxholm.

2009 - startar Waxö Omsorg en ny Daglig verksamhet i Solna, VISA, med åtta omsorgstagare och fem personal.

2010 - bygger och startar Waxö Omsorg ett eget Spa, Bubblan.

2011 - startar Waxö Omsorg en ny daglig verksamhet i Solna, Hagavillan, med femton omsorgstagare och tre personal.

2012 - totalrenoveras och utrustas verksamheterna, Studion och Pappret, i Nacka.

2012 - skrivs lovavtal med Nacka kommun och de dagliga verksamheterna blir egna verksamheter.

2012 - skrivs lovavtal med Solna stad och de dagliga verksamheterna blir egna verksamheter.

2013 - byggs, utrustas och startas en friskvårdsanläggning, Under Bubblan, i Solna.

2013 - skrivs lovavtal med Solna stad för Centrumslingans serviceboende och Centrumslingan blir egen verksamhet.

2015 - skrivs lovavtal med Solna stad för Storgatans gruppboende och Storgatan blir egen verksamhet.

2016 - drivs alla Waxö Omsorgs verksamheter i egen regi.

 

Idag får mer än 100 personer med funktionsnedsättning ett gott stöd av mer än 60 erfarna och kunnig personal i Solna och Nacka.

 

Lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden innebär ett skydd för personer som rapporterar missförhållanden i ett arbetsrelaterat sammanhang som har allmänintresse.

För att anställda och andra berörda helt anonymt ska ges möjlighet att rapportera kring missförhållanden har vi upprättat en kanal som tillhandahålls av Tissla AB, en extern samarbetspartner.

Denna kanal kompletterar befintlig rapportering till verksamhetschef eller Vd och är utformad för att ge en extra nivå av anonymitet och skydd.

För at ta del av vår fullständiga policy och rutiner samt rapporteringskanalen följ länken

https://report.tissla.se/sv/organization/waxo-omsorg