Waxö Omsorg

 

 

Waxö Omsorg har en klart uttalad arbetsmiljöpolicy, som väl anknyter till företagets verksamhetsidé:

"All personal ska trivas och utvecklas i sitt arbete, det vill säga; ha en god fysisk och psykisk arbetsmiljö"

 

All personal får information om arbetsplatsens ekonomi och vilka krav som ställs från arbetstagare, god man och kommun. Personalen ges möjlighet att diskutera, förstå och påverka sitt arbete samt ta beslut i egna ansvarsområden. Detta ger varje personal möjlighet till kontroll över sitt eget arbete. Förväntningar och krav på den enskilde personalen är tydliga och upprättas i samarbete med denne. Arbetsplatsen har en väl utvecklad delegation av ansvar och beslut.

 

Ansvar

Ansvaret för en god arbetsmiljö är gemensamt för arbetsgivare och personal. Var och en tar ansvar för sina arbetsuppgifter och tar upp med berörd person eller med arbetsgivare  vid ej utfört arbete.Vid eventuell arbetsmiljöbrist är ansvaret att åtgärda direkt och/eller ta upp det med arbetsgivare. Ansvaret vid våld eller hot om våld finns nedskrivet i särskild instruktion på varje arbetsplats.

 

Organisationen

Varje arbetsplats har träffar då arbetsmiljöfrågor tas upp. Varje personal har genomförandeplansträff med verksamhetschefen då den enskildes arbetsmiljö tas upp. När akuta arbetsmiljöbrister uppstår ska berörda ta upp det med arbetsgivaren och/eller skyddsombudet. Skyddsrond genomförs på alla arbetsplatser en gång per år.

 

Socialt

Att känna sig trygg med sina arbetskamrater är viktigt för en god arbetsmiljö.  Arbetsgivaren uppmuntrar till gemensamma personalaktiviteter utanför arbetet, till exempel friskvård, middagar på restaurang, teater och gemensamma fester med personalens familjer. Planeringsdagar och möten är upplagda så att personal möts i nya och utvecklande konstellationer, exempelvis grupparbeten, projekt och praktiska uppgifter.

 

Förhållningssätt

En av Waxö Omsorgs grundtankar är att varje människa har en unik erfarenhet och möjlighet till utveckling. Personalen utvecklas i sitt arbete genom stöd i form av utbildning, handledning och återkoppling. Problem löses genom att omvandla dessa till önskemål baserad på en lösningsfokuserad metodik.

 

Lagar och avtal

Waxö Omsorg följer arbetsmiljölagen, arbetstidslagen och har avtal med olika personalorganisationer. Dessa lagar och avtal är de grunder som hela vårt arbetsmiljöarbete vilar på.

 

Viljeinriktning

Att skapa och upprätthålla en arbetsmiljö så tillfredsställande att medarbetarna upplever trivsel och känner sig betydelsefulla i genomförandet av våra gemensamma arbetsuppgifter.

 

Mål

Att nå så goda arbetsmiljöförhållanden att medarbetarna kan känna trygghet och trivsel. Mångsidighet i arbetsuppgifterna är en bra förutsättning för motivation.

Möjlighet för medarbetarna att erhålla helhetssyn över verksamheten och dess övergripande målsättning, därmed ges möjlighet till insikt om arbetets betydelse för omsorgstagarna.

Att minimera tunga lyft och obekväma arbetsmoment samt att ge medarbetarna möjlighet till variation i arbetsuppgifterna.

Vidta åtgärder som är tekniskt och ekonomiskt möjliga i syfte att underlätta och förenkla utförandet av olika arbetsmoment.

 

Medel

Ge medarbetarna stor frihet att utföra den egna arbetsuppgiften, så självständigt som möjligt, under personligt ansvar. Att kontinuerligt få återkoppling, med andra ord, erhålla kunskap om resultatet av den egna arbetsinsatsen och dess betydelse för verksamheten.

Att i samråd och samverkan med ledningen besluta att avsätta ekonomiska resurser för utveckling av arbetssituationen i form av utbildning, liksom förbättringar av den fysiska och psykiska arbetsmiljön.